Fidas Law Menu

Bemiddeling: een alternatief voor proceduresby Benedikte Timmermans

6 februari 2018

Terwijl in een klassieke gerechtelijke procedure het resultaat veelal neerkomt dat één partij gelijk krijgt en de andere partij ongelijk, staat bij bemiddeling het belang van al de partijen centraal.

Bemiddeling heeft tot doel partijen in een conflictueuze toestand opnieuw samen door één deur te laten gaan. In veel gevallen zijn procedures echt wel nodig, doch in zaken waar de emoties hoog kunnen oplopen kan bemiddeling, zeker als oplossende methode, naar voor worden geschoven.

Veel mensen en ondernemingen willen of kunnen de kostprijs van een gerechtelijke procedure niet (meer) betalen terwijl ook het proces economisch aspect van een procedure soms uit het oog wordt verloren: verschillende partijen elk bijgestaan door hun raadsman en expert, vele zittingen. De rekensom is vlug gemaakt, zeker wanneer de inzet (veel) kleiner is dan de kostprijs. Ook hier kan bemiddeling een oplossing bieden nu bemiddeling doorgaans sneller is dan een procedure wat dus een weerslag op het kostenplaatje heeft.

Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de vrijwillige bemiddeling waarbij één partij aan een andere, voor enige procedure, voorstelt beroep te doen op de bemiddelingsprocedure. Wanneer partijen een overeenkomst bereiken, kan deze overeenkomst aan de rechter voor homologatie worden voorgelegd. De beschikking van homologatie heeft dezelfde gevolgen als een vonnis.

Daarnaast is er de gerechtelijke bemiddeling waarbij een rechter in elke stand van het geding, maar voor de zaak in beraad werd genomen, op gezamenlijk verzoek van partijen of op eigen initiatief maar met instemming van de partijen een bemiddeling kan bevelen. Wordt een overeenkomst bereikt dan homologeert de rechter voor wie de zaak aanhangig is deze overeenkomst. Bereiken partijen geen overeenkomst dan wordt de procedure verder gezet en zal een gerechtelijke uitspraak volgen.

De gerechtelijke en vrijwillige bemiddeling is mogelijk in burgerlijk-, handels- sociaal- en familierecht.

Als bemiddelaar in familiezaken, burgerlijke- en handelszaken kan FIDAS LAW u begeleiden wanneer u in een conflictueuze situatie bent terecht gekomen of dreigt terecht te komen en u verkiest deze via bemiddeling in plaats van een klassieke gerechtelijke procedure op te lossen.