Fidas Law Menu

Specialisaties

Bemiddeling

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is één van de mogelijke alternatieven voor de gerechtelijke procedure om geschillen op te lossen waarbij een neutraal persoon, de bemiddelaar, in een strikt vertrouwelijke sfeer samen met u en de andere partij naar een positieve oplossing zoekt aanvaardbaar voor alle betrokkenen. FIDAS LAW komt als bemiddelaar tussen in de hoedanigheid van derde en niet als advocaat, noch als (scheids)rechter. Zij heeft als bemiddelaar geen enkele beslissingsbevoegdheid en is onpartijdig.

  • Is er een conflict of meningsverschil waarbij u en de andere partij niet tot een overeenkomst kunnen komen? Dan kan bemiddeling een oplossing bieden.
  • Bevindt u zich in een conflict met uw huisbaas, buur of mede-eigenaars?
  • Is er een geschil bij betaling van uw factuur?
  • Bent u betrokken in een geschil met aandeelhouders, vennoten of het bestuur van een vennootschap?
  • Bent u betrokken in een discussie over de kwaliteit van leveringen, uitvoering van werken of diensten?
  • Heeft u een meningsverschil met een klant of leverancier?
  • Bent u betrokken in een conflict met uw partner of echtgenoot met betrekking tot de organisatie van uw breuk, met de vereffening van de goederen, het persoonlijk contact met de (groot)ouders tussen de kinderen en kleinkinderen, met uw broers of zusters ter gelegenheid van de verdeling van een nalatenschap?
  • Bent u als werknemer of werkgever in conflict omtrent een ontslag, seksuele intimidatie, (ervaren) discriminatie, wijziging uurrooster, afrekening uren, wijziging arbeidsovereenkomst?

In een rechtszaak wordt aan de partijen een oplossing door een derde, de rechter, als het ware opgedrongen. In het geval van bemiddeling gaan partijen op vrijwillige basis samen met de bemiddelaar zelf op zoek naar een constructieve vreedzame oplossing.

Bemiddeling is een door het gerechtelijk wetboek gestructureerde procedure die door de partijen zelf kan worden ingeleid, dan wel door een rechtelijke instantie kan worden voorgesteld. Bij bemiddeling kan u rekenen op volledige discretie van de bemiddelaar. De wet garandeert immers de vertrouwelijkheid.

Bemiddeling verzekert de juridische veiligheid van de aangegane engagementen die eraan verbonden zijn. Bemiddeling is niet alleen aangenamer dan een gerechtelijke procedure, het is tevens sneller en goedkoper nu jarenlange procedures vermeden worden.

Wat kan FIDAS LAW voor u doen?

De advocaten van FIDAS LAW hebben sedert 2001 een door de Bemiddelingscommissie erkende opleiding van bemiddelaar gevolgd en zijn erkend als Bemiddelaar in familiezaken, burgerlijke- en handelszaken en sociale zaken. Zij scholen zich op regelmatige basis bij via permanente vorming. Bovendien is er een opgebouwde expertise uit praktijkervaring.

Als bemiddelaar zal FIDAS LAW proberen de dialoog tussen de partijen te herstellen  door te luisteren  en terug een communicatie op te staren op een respectvolle manier. Daarnaast begeleiden we de communicatie en proberen we voor alle partijen het conflict hanteerbaar te maken zodat ze zelf tot een oplossing kunnen komen.

FIDAS LAW biedt u een professionele ondersteuning en probeert als bemiddelaar een alternatief te bieden aan de traditionele gerechtigheid. FIDAS LAW beoogt een oplossing die elkeen als aanvaardbaar en juist erkend waardoor de kansen op de toekomstige naleving van de oplossing worden verhoogd.