Fidas Law Menu

Specialisaties

Administratief recht

Wat is administratief recht?

Voor niet-juristen is het administratief recht vaak een kluwen van ingewikkelde procedureregels. Gezien het niet-respecteren van de strenge procedureregels vaak verregaande gevolgen kan hebben voor de rechtmatigheid van een vergunningsaanvraag, gunningsbeslissing of andere administratiefrechtelijke beslissingen, is juridische begeleiding vaak aangewezen en zelfs uiterst noodzakelijk.

 • Het administratief recht zijn alle rechtsregels waarmee de overheid rekening moet houden bij het maken van besluiten. Het zijn regels die de verhouding en conflicten tussen de overheid en burgers treffen. Welke wetgeving is van toepassing in het kader van overheidsopdrachten? Wat houdt administratief recht precies in?
 • Is mijn private ‘non profit’-organisatie aan de reglementering inzake overheidsopdrachten onderworpen?
 • Een bestuur wenst een overheidsopdracht te gunnen. Hoe verloopt de gunningsprocedure en welke regels zijn hierop van toepassing? Wat zijn de mogelijke valkuilen bij een gunningsprocedure?
 • Ik wens bijstand te verkrijgen bij de opmaak van de opdrachtdocumenten of een aanvraagdossier.
 • Een aannemer loopt een overheidsopdracht mis. Hij vermoedt ook dat het één en ander niet geheel rechtmatig is verlopen. Beschikt de aannemer over mogelijkheden om de gunningsbeslissing aan te vechten? Zo ja, over welke mogelijkheden beschikt de (benadeelde) aannemer?
 • Welke zaken worden behandeld door de Raad van State en hoe verloopt een procedure voor de Raad van State?
 • Op welke wijze dient een verkavelings-, regularisatie- of een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden?
 • Kan ik een weigeringsbeslissing aanvechten? Hoe verloopt de procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen? Wat met de procedure voor de Raad van State?
 • Kan ik als particulier bezwaren formuleren tijdens een openbaar onderzoek omtrent stedelijke, provinciale of gewestelijke RUP’s (ruimtelijke uitvoeringsplannen)? Op welke wijze en onder welke voorwaarden dient dit te gebeuren?
 • Is er sprake van bodem- of grondwaterverontreiniging op de door mij aangekochte grond? Ben ik verplicht om bodemonderzoek te laten uitvoeren?
 • Een bedrijfsleider wenst na te gaan of de werkzaamheden van zijn bedrijf stroken met de complexe milieuwetgeving (o.a. VLAREM, VLAREBO, Bodemdecreet …).
 • Ik beschik over een milieuvergunning. Ik vraag mij evenwel af of mijn milieuvergunning de activiteiten van mijn onderneming dekt?
 • Er wordt mij een stedenbouwkundige inbreuk ten laste gelegd en de inspecteur vaardigde een stakingsbevel uit. Wat nu? Kan ik het stakingsbevel laten opheffen? Zo ja, op welke wijze dient dit te gebeuren?
 • Ik dien mij voor de Correctionele Rechtbank te verantwoorden voor een milieudelict. Kan ik hiervoor rekenen op de bijstand van een gespecialiseerde advocaat van FIDAS LAW?
 • Over welke vergunningen dient een kansspelinrichting te beschikken en waar dient de inrichting attent op te zijn?
 • Hoe ziet een procedure voor de Kansspelcommissie eruit en kan ik mij daar laten vertegenwoordigen of laten bijstaan door een advocaat van FIDAS LAW?
 • Mijn eigendom maakt het voorwerp uit van een beslissing tot onteigening. Werd de betrokken beslissing rechtmatig genomen? Kan ik de beslissing tot onteigening aanvechten?
 • Op welke wijze kan ik mij beschermen tegen een nakende onteigening? Welke rechtsbescherming is in dit verband voorzien?
 • Onder welke voorwaarden ontstaat het recht op een onteigeningsvergoeding? Werd de omvang van de onteigeningsvergoeding op billijke wijze bepaald?
 • Een ambtenaar wordt geconfronteerd met een tuchtprocedure. Hoe kunnen zijn rechten van verdediging maximaal worden gevrijwaard? Op welke wijze kan een tuchtsanctie aangevochten worden? (zie ook Arbeidsrecht).

Wat kan FIDAS LAW voor u doen?

Voor al deze cases kunt u bij FIDAS LAW terecht. Wij behandelen uiteraard nog veel meer administratiefrechtelijke casussen.
Onze advocaten begeleiden u bij uw vergunningsaanvraag, het uitvaardigen van een overheidsopdracht, het doorlopen van een gunningsprocedure, het indienen van een bezwaar bij een openbaar onderzoek omtrent stedelijke, provinciale of gewestelijke RUP’s, enzovoort.

FIDAS LAW verschaft u de nodige toelichting, verleent adviezen en kan u, waar nodig, vertegenwoordigen en/of bijstaan bij tal van administratieve procedures. Ook voor het opstellen van de nodige documenten kunt u steeds terugvallen op de juridische expertise van de advocaten van het kantoor FIDAS LAW.
Laat u niet langer afschrikken door het ingewikkeld kluwen van het administratief recht. Neem het advocatenkantoor FIDAS LAW onder de arm en ga met een gerust hart door het leven.