Fidas Law Menu

Kantoor

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

  1. Uitwerking algemene voorwaarden

Op elke overeenkomst met FIDAS LAW b.v. o.v.v. cvba (het “Kantoor”) zijn deze algemene voorwaarden (volgens de laatste versie) en de eventuele bijzondere voorwaarden voor de opdracht (de “Opdracht”) van toepassing. De toepassing van de eventuele voorwaarden van de cliënt (de Cliënt) is uitgesloten.

  1. Totstandkoming en uitvoering van de Opdracht

2.1 Het Kantoor zal pas geacht worden een Opdracht uit te voeren op voorwaarde dat de Opdracht duidelijk werd bevestigd, deze uitdrukkelijk werd aanvaard door het Kantoor en bij gebreke daaraan, werd bekrachtigd door de Cliënt zelf. In elke hypothese, behoudens uitdrukkelijke en geschreven andersluidende overeenkomst, zal geen enkele Opdracht uitwerking krijgen zolang het voorschot op kosten en ereloon niet volledig werd betaald.

2.2 Het Kantoor spant zich ervoor in de Opdracht met de nodige professionaliteit uit te voeren. De meest effectieve werking worden bereikt door met de Cliënt samen te werken als in een team. Het Kantoor gaat ervan uit dat alle door de Cliënt verstrekte informatie volledig en juist is en hierop mag vertrouwd worden.

2.3 Het Kantoor wenst de verplichtingen van zorgvuldigheid en communicatie eigen aan het beroep van advocaat na te leven. Het Kantoor verbindt er zich toe de vragen van de Cliënt binnen een gepaste termijn te beantwoorden.

2.4 De Opdracht wordt aanvaard en uitgevoerd door het Kantoor dat uitsluitend verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan, zelfs indien een cliënt een opdracht – uitdrukkelijk of stilzwijgend – heeft verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. De Cliënt aanvaardt dat de advocaten (al dan niet middels vennootschap) en aangestelden van het Kantoor (gezamenlijk de “Personen” of “Persoon”) geen verplichting aangaan en hebben ten aanzien van de Cliënt. De Cliënt aanvaardt met betrekking tot de Opdracht geen (aansprakelijkheids-)vordering in te stellen tegen enige Persoon en doet hiervan onherroepelijk afstand.

  1. Erelonen en uitgaven

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt het ereloon berekend op basis van uurtarieven die periodiek door het Kantoor worden herzien en van toepassing zijn vanaf de datum van wijziging. Daarnaast kunnen de erelonen worden vermeerderd met een success fee. De Cliënt kan te allen tijde een overzicht vragen van de op een gegeven ogenblik geldende uurtarieven van het Kantoor.

3.2. De erelonen van het Kantoor omvatten geen interne kosten (telefoon, kopieën, dactylo, post, …), noch gerechtskosten en andere uitgaven.

De interne kosten van het Kantoor worden op forfaitaire basis vastgesteld. De Cliënt kan te allen tijde een overzicht vragen van de op een gegeven ogenblik forfaitaire kosten van het Kantoor.

De gerechtskosten en uitgaven worden doorgerekend aan kostprijs. Voor wat betreft de gerechtskosten en uitgaven waarop B.T.W. is verschuldigd, zal het Kantoor ernaar streven dat een factuur wordt opgesteld op naam van de Cliënt. Wanneer de factuur door het Kantoor wordt vooruitbetaald, zal de factuur worden overgemaakt aan de Cliënt, met verzoek om de door het Kantoor vooruit betaalde (gerechts)kosten, aan het Kantoor terug te betalen, hierna genoemd Betalingsaanvraag.

3.2 Bij aanvang van een dossier of gedurende de Opdracht kan het Kantoor een provisiefactuur richten aan de Cliënt met het verzoek een voorschot te vereffenen dat naderhand verrekend wordt.

Indien meerdere dossiers worden behandeld voor dezelfde Cliënt, dan kan dit voorschot ofwel worden verbonden aan één of meerdere specifieke dossiers, ofwel globaal worden vastgelegd in verhouding tot de omvang van de dossiers. Dit voorschot kan worden aangepast, zowel in meer als in min, naargelang het verloop van de toevertrouwde opdrachten.

Desgevallend op vraag van de Cliënt kan periodiek een staat van ereloon en kosten worden opgesteld, hierna genoemd Factuur, in functie van de gepresteerde werkzaamheden gedurende de afgelopen periode.

3.3 De erelonen en interne kosten worden verhoogd met B.T.W. en desgevallend samen met gerechtskosten en andere uitgaven aan de Cliënt gefactureerd.

3.4 Het Kantoor is bereid betalingen te ontvangen van derden (anderen dan de Cliënt) doch onder dien verstande dat de Cliënt te allen tijde gehouden blijft tot betaling ten opzichte van het Kantoor.

3.5 De Cliënt is ertoe gehouden de Facturen en de Betalingsaanvragen van het Kantoor onmiddellijk bij ontvangst te controleren. Onverminderd eerdere al dan niet stilzwijgende aanvaarding, wordt de Cliënt onweerlegbaar geacht een Factuur of Betalingsaanvraag van het Kantoor aanvaard te hebben bij gebrek aan gemotiveerd schriftelijk protest binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de Factuur of Betalingsaanvraag. Behoudens tegenbewijs zal elke Factuur of Betalingsaanvraag geacht worden ontvangen te zijn door de Cliënt de derde werkdag na de datum van de Factuur of Betalingsaanvraag.

  1. Afspraken inzake betaling

4.1 De Facturen of Betalingsaanvragen van het Kantoor zijn betaalbaar binnen de veertien dagen na de datum van de Factuur of de Betalingsaanvraag. Vanaf de vervaldag is de Cliënt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinterest gelijk aan de intrestvoet conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het achterstallig bedrag met een minimum van 125 EUR, verschuldigd.

4.2 Bij betalingsachterstal heeft het Kantoor het recht de (verdere) uitvoering van de Opdracht zonder voorafgaande ingebrekestelling te schorsen, ook als de wanbetaling een andere contractuele relatie met de Cliënt betreft. Bij niet betaling van een gedeelte of het geheel van de Factuur of de Betalingsaanvraag op de voorziene vervaldag, wordt het saldo van alle andere, zelfs niet vervallen Facturen of Betalingsaanvragen, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar.

  1. Derdengelden

5.1 Het Kantoor stort alle bedragen die zij op haar derdenrekening ontvangt door aan de Cliënt. Het Kantoor mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de Cliënt de sommen inhouden tot vereffening van haar prestaties en kosten, in voorkomend geval na kennisgeving aan de Cliënt.

5.2 In geen geval is het Kantoor aansprakelijk ten opzichte van de Cliënt in geval de financiële instelling waar de derdenrekening wordt aangehouden failliet gaat, nalatig is of (rechts)handelingen stelt die een nadelige invloed kunnen hebben ten aanzien van de Cliënt.

  1. Beroep op derden

Het Kantoor mag voor de uitvoering van de Opdracht beroep doen op derden en zal bij de selectie van deze derden de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden.

  1. Aansprakelijkheid

7.1. Het Kantoor is en zal gedekt blijven door een verzekering beroepsaansprakelijkheid. De voorwaarden van deze polis worden na verzoek aan de Cliënt meegedeeld. De aansprakelijkheid van het Kantoor is beperkt tot het bedrag gedekt door de verzekeraar beroepsaansprakelijkheid.

7.2 Het Kantoor is enkel aansprakelijk voor verlies, schade, kosten, uitgaven, vorderingen ontstaan in verband met de uitvoering van de Opdracht (de “Schade”) geleden door de Cliënt ten gevolge van grove nalatigheid, grove fout of bedrag in de uitvoering van de Opdracht. In geen geval is het Kantoor aansprakelijk voor onrechtstreekse Schade of gevolgschade, waaronder begrepen Schade geleden door derden.

7.3 Indien het is vastgesteld dat het Kantoor aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid – zowel contractueel als extracontractueel – beperkt tot een bedrag gelijk aan drie keer het totale ereloon betaald door de Cliënt voor de betrokken Opdracht onverminderd wat hierna volgt. Iedere aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot een bedrag van 250.000,00 EUR. Indien een toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering evenwel waarborg verleent voor hogere bedragen, zal de aansprakelijkheid verhoogd worden door de verzekeringsmaatschappij voor het betrokken schadegeval.

7.4 Indien het Kantoor wordt aangesproken ten gevolge van een fout of nalatigheid van het Kantoor en derden (met inbegrip van de Cliënt), zal het Kantoor ten hoogste aansprakelijk zijn voor de Schade die rechtstreeks is veroorzaakt door de fout of nalatigheid van het Kantoor zonder hoofdelijk of in solidum gehouden te zijn met die derden.

7.5 Het Kantoor is niet aansprakelijk voor de vertragingen of gebreken in de uitvoering van de Opdracht indien dit te wijten is aan omstandigheden buiten haar wil of controle, met inbegrip van handelingen of nalatigheden ten gevolge van het falen van de samenwerking met de Cliënt of andere partijen, elektronische panne of interruptie van communicatiemiddelen niet aan haar te wijten, stakingen, of in het algemeen elke situatie die niet kon worden voorzien of vermeden bij aanvang van de Opdracht.

7.6 Elke vordering ten overstaan van het Kantoor moet op straffe van verval onverwijld in rechte worden ingesteld. Elke aanspraak ten aanzien van het Kantoor vervalt in elk geval indien niet binnen het jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid ontdekt wordt, of redelijkerwijs kon ontdekt worden, de vordering in rechte is ingesteld.

7.7 Onverminderd kortere termijnen ingevolge de wet of deze voorwaarden, verjaren in elk geval alle vorderingen tegen het Kantoor twee jaar na het einde van de betrokken Opdracht.

7.8 De Cliënt zal het Kantoor en de Personen vrijwaren tegen alle aanspraken van derden in verband met, of voortvloeiend uit, de Opdracht.

7.9 Voormelde regeling geldt niet in geval van bedrog – tenzij bedrog gepleegd door de aangestelden van het Kantoor – en geldt voor zover en in de mate naar Belgisch recht of de deontologische verplichtingen mogelijk.

  1. Beëindiging van de samenwerking

De Cliënt en het Kantoor – deze laatste rekening houdend met de deontologische verplichtingen terzake – kunnen op elk ogenblijk de overeenkomst beëindigen door de andere partijen hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

  1. Algemeen

9.1 De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meer (deel)bepalingen van deze voorwaarden heeft geen gevolgen op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere (deel)bepalingen ervan die onverminderd van kracht blijven. De ongeldige of niet-uitvoerbare (deel)bepalingen zullen vervangen worden door geldige en uitvoerbare (deel)bepalingen die het nauwst aanleunen bij de oorspronkelijke bedoeling.

9.2 Alle (resultaten van de) werkzaamheden in het kader van de Opdracht blijven te allen tijde exclusief eigendom van het Kantoor en mogen door de Cliënt niet aan derden worden overgemaakt. In elk geval zullen derden zich daarop niet mogen beroepen noch enige aanspraken kunnen laten gelden ten aanzien van het Kantoor.

9.3 De Cliënt-rechtspersoon zal de bepalingen van deze voorwaarden tegenwerpelijk maken aan zijn bestuurders, zaakvoerders, aandeelhouders, personeel, tussenpersonen, onderaannemers en overige medewerkers zodat zij evenzeer hierdoor gebonden zijn.

9.4 De Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden primeert op eventuele vertalingen.

9.5 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 2.4 hierboven, gelden (de bepalingen van) deze algemene voorwaarden niet alleen ten aanzien van – en in voorkomend geval ten gunste van – het Kantoor doch evenzeer ten aanzien van – en in voorkomend geval ten gunste van – elke Persoon.

  1. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten met het Kantoor worden beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken die ressorteren onder het rechtsgebied van de Rechtbank van West – Vlaanderen, afdeling Brugge zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden ontstaan bij de totstandkoming, de uitvoering en/of de beëindiging van de Opdracht.