Fidas Law Menu

Kantoor

Privacyverklaring

In het kader van en in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27.04.2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegeven en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) neemt BV FIDAS LAW passende maatregelen enerzijds ter bescherming van uw persoonsgegevens en anderzijds om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Deze privacyverklaring heeft als doel u te informeren over welke soort gegevens BV FIDAS LAW over u kan verwerken, de reden waarom die gegevens worden verwerkt, hoe lang de gegevens worden bewaard en hoe u uw rechten kan uitoefenen in overeenstemming met de geldende regelgeving.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is:

BV FIDAS LAW
Vaartdijkstraat 19/B1
8200 Sint-Michiels

Tel: (050) 30 11 50
Fax: (050) 34 24 74
info@fidaslaw.be

Het aanspreekpunt van BV FIDAS LAW is:

Benedikte TIMMERMANS

Benedikte.timmermans@fidaslaw.be

Tel.: (050) 30 11 50


1. Persoonsgegevens die we verwerken

BV FIDAS LAW verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van haar activiteiten als advocatenkantoor.


Volgende persoonsgegevens worden door het kantoor (gebeurlijk) verwerkt:

– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Geboorteplaats;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer en/of faxnummer;
– E-mailadres;
– Bankrekeningnummer;
– Andere persoonsgegevens die actief aan ons verstrekt worden in het kader van de uitoefening van activiteiten als advocatenkantoor;
– Andere persoonsgegevens die actief in het openbaar verstrekt worden zodat wij er gebruik van kunnen maken in het kader van de uitoefening van activiteiten als advocatenkantoor (publicaties op het internet e.d.m.);
– Andere persoonsgegevens die in het kader van de uitoefening van activiteiten als advocatenkantoor noodzakelijkerwijze via andere wegen verstrekt zijn, dit om onze activiteiten naar behoren te kunnen uitoefenen.

BV FIDAS LAW verwerkt (gebeurlijk) ook volgende bijzondere en/of gevoelige gegevens indien dit noodzakelijk zou zijn voor de uitoefening van haar activiteiten als advocatenkantoor, of wanneer u die aan ons actief hebt meegedeeld :

– Gerechtelijke gegevens;
– Gegevens betreffende de gezondheid;
– Raciale of etnische gegevens;
– Gegevens over het seksuele leven;
– Politieke opvattingen;
– Lidmaatschap van een vakvereniging;
– Filosofische of religieuze overtuigingen.


2. Doel van de verwerking

BV FIDAS LAW verwerkt de persoonsgegevens enkel en alleen in het kader van haar werking als advocatenkantoor en meer specifiek omwille van volgende doeleinden:

– Wanneer de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is in de uitvoering van de contractuele relatie met de cliënt, met name bij het behandelen van een dossier;
– Wanneer de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de activiteiten als advocatenkantoor :
     -> activiteiten van verlening van juridische bijstand,
     -> in het kader van de uitoefening van gerechtelijke mandaten,
     -> in het kader van de organisatie van ons kantoor met bijhorende      leveranciers, stagiairs, medewerkers, personeelsleden enzovoort…
– Wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (waaronder bijvoorbeeld onze boekhoudkundige verplichtingen).

Uw persoonsgegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan deze hierboven vermeld.


3. Termijn van bewaring van persoonsgegevens

BV FIDAS LAW verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens enkel voor de periode waarin dit absoluut noodzakelijk is.

Om die periode te bepalen, dient rekening te worden gehouden met volgende criteria:

– BV FIDAS LAW bewaart de gegevens die zij verwerkt naar aanleiding van de behandeling van een dossier tot wanneer het dossier op het kantoor wordt afgesloten (dat gebeurt wanneer de tussenkomsten in het dossier kunnen  worden beëindigd en de financiële afwikkeling van het dossier volledig is gebeurd) en bijkomend nog tot vijf jaar nadien;
– BV FIDAS LAW is genoodzaakt om een beperkt aantal persoonsgegevens, nl. voor- en familienaam en alle bijhorende contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer e.d.m.) langer te bewaren dan de hierboven aangegeven periode om te kunnen voldoen aan de deontologische verplichtingen waarbij het kantoor te allen tijde moet kunnen controleren of er in de toekomst een mogelijke tegenstrijdigheid van belangen zou bestaan bij het opstarten van een nieuwe opdracht;
– Wanneer BV FIDAS LAW uw gegevens verwerkt en bewaart omdat u voor ons kantoor een correspondent bent in het kader van de uitoefening van onze activiteiten, dan bewaren wij uw gegevens zolang als de periode waarin u deze functie uitoefent waarvoor wij op u als correspondent een beroep doen (gerechtsdeurwaarders, notarissen, experten…).
– Wanneer wij uw gegevens verwerken in het kader van enige andere contractuele relatie (personeel, stagiair, medewerker, leverancier…) dan bewaren wij uw gegevens zo lang deze contractuele relatie duurt en in functie daarvan.

4. Delen van uw persoonsgegevens met derden

BV FIDAS LAW garandeert de geheimhouding van uw persoonsgegevens binnen ons kantoor conform de geldende normen inzake het beroepsgeheim en/of de discretieplicht en de regels omtrent privacy.

Dat betekent dat BV FIDAS LAW uw gegevens niet zal delen met derden, evenwel met uitzondering van volgende situaties:
– om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
– indien wij bij de uitvoering van onze taak gegevens dienen mee te delen aan correspondenten die noodzakelijkerwijze dienen betrokken te worden bij de uitvoering van onze opdracht (gerechtsdeurwaarders, notarissen, confraters, experten e.d.m.);
– indien wij hiertoe genoodzaakt zijn in het kader van onze contractuele en deontologische verplichtingen bij de behandeling van een dossier (bv. tijdens pleidooien, bij het opmaken van besluiten e.d.m.).

Dergelijke gebeurlijke mededeling van persoonsgegevens aan derden wordt steeds tot het strikt noodzakelijke beperkt.

In geval van internationale doorgifte van persoonsgegevens naar een land buiten de EER dat de Europese Commissie heeft erkend als land met een passend niveau van gegevensbescherming, worden uw persoonsgegevens doorgegeven op deze basis.

Voor doorgiftes naar landen buiten de EER die niet erkend zijn door de Europese Commissie als landen met een passend niveau van gegevensbescherming, zullen wij ofwel ons beroepen op een afwijking die van toepassing is op een specifieke situatie, ofwel voldoende waarborgen implementeren om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd.


5. Uw rechten als betrokkene

U heeft ten allen tijde het recht om BV FIDAS LAW te verzoeken uw gegevens in te zien, te wijzigen, te wissen of de opslag ervan te beperken.

U heeft ook het recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens wanneer wij uw gegevens hebben ontvangen in het kader van een overeenkomst die we met u afsloten, wat betekent dat u kan vragen om uw gegevens die door ons worden verwerkt, te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm.

U kan ook te allen tijde bezwaar formuleren tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Alle communicatie m.b.t. uw bovenstaande rechten, dient u te verzenden naar Benedikte Timmermans zoals hierboven aangegeven en bij voorkeur via e-mail.

Om zeker te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen, zodat we u kunnen identificeren.

Wij zullen in elk geval uw verzoek zo snel mogelijk behandelen. Uiterlijk een maand na ontvangst van uw verzoek zal u van ons de nodige informatie ontvangen over het gevolg dat aan uw verzoek is gegeven.

Hou er wel rekening mee dat we die termijn met twee maanden kunnen verlengen, waarvan u desgevallend binnen de maand in kennis zal worden gesteld.

U heeft tot slot de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van oordeel zou zijn dat BV FIDAS LAW niet in overeenstemming met de geldende regelgeving werkt.